Nieuws

2008 Kootwijkerbroek

3 april 2017: Nieuwe website Fokgroep Toggenburger Geiten.

— ALLE ACTIVITEITEN OF EVENEMENTEN ZIJN TOT NADER BERICHT AFGELAST —

Zomer 2020: Dispensatie voor Toggenburger boklammeren en éénjarige bokken.
Het bestuur van de Landelijke Fokgroep Toggenburger Geiten is tot het besluit gekomen om in 2020 dispensatie te verlenen voor Toggenburger boklammeren die zijn geboren uit erkende bokmoeders en voor de voorlopig opgenomen éénjarige Toggenburger bokken. Er worden in 2020 door de Fokgroep Toggenburger geen opnamedagen en/of huiskeuring georganiseerd.
We hopen dat er volgend jaar weer (bokken)keuringen georganiseerd kunnen worden waar deze bokken definitief in het stamboek worden opgenomen.

9 oktober 2020: De mogelijkheid om de DNA genotypering scrapie in ZooEasy weer te geven is sinds kort in het stamboekprogramma ingebouwd. ( zie bij: extra velden> genotypering scrapie)
Alleen de officiële uitslagen van de scrapie-genotyperingstest bij geiten afkomstig van GD worden rechtstreeks door de beheerder in ZooEasy geplaatst en ze worden ook op de stamboekpapieren weergegeven.

Procedure voor registratie van uitslagen in ZooEasy
1. De fokker stuurt een kopie (foto of scan) van de ontvangen uitslagen aan beheer.NOG.zooeasy@gmail.com.
Op de kopie is duidelijk dat het een officieel papier is van de GD.
De eigenaar geeft met het beschikbaar stellen van de uitslag toestemming voor controle van de uitslag bij de GD.
2. De beheerders van ZooEasy plaatsen de juiste uitslag bij het individuele dier en mailen een aangepast afstammingsformulier naar de eigenaar, waarop de uitslag vermeld staat.
3. Iedereen die toegang heeft tot de database van de NOG kan de uitslagen raadplegen.
Ons advies is om bij het bloed tappen voor het gezondheidscertificaat CAE/CL en Brucellose ook te laten onderzoeken op Scrapie door middel van de scrapie-genotyperingstest.
Vóór het bloedonderzoek naar genotypering scrapie dient u eerst contact op te nemen met GD.
Bij de dierenarts wel expliciet aangeven dat u de dieren hierop wil laten onderzoeken.
GD Scrapie geit.

11 oktober 2020:
Toggenburger geitlammeren geboren in 2020.
Toggenburger boklammeren geboren in 2020.
Toggenburger bokken geboren in 2020 of eerder; alfabetisch
Toggenburger bokken geboren in 2020 of eerder; op leeftijd.

20 oktober 2020:
Beste Toggenburger geitenhouders,
Dit jaar organiseert de Landelijke Fokgroep Toggenburger Geiten in november geen Algemene Ledenvergadering vanwege de gevolgen van de Covid-19 uitbraak.
Tijdens de ledenvergadering in het najaar van 2019 hebben we gesproken over eventuele aanpassing van de stamboekregels.
We waren afgesproken dat het bestuur deze gedachte verder zou uitwerken en ook de voor- en nadelen met u zou delen.
Het bestuur heeft hierover intensief van gedachten gewisseld en is tot de conclusie gekomen dat in deze huidige tijd de voordelen groter zijn dan de nadelen.
We stellen u middels dit bestuursvoorstel voor om bij meerderheid van stemmen het stamboekreglement aan te passen.
Het bestuursvoorstel en het stemformulier worden (naar de ons bekende e-mailadressen) per mail en per post verzonden naar degenen die minstens één Toggenburger dier op de NOG stallijst in ZooEasy hebben staan. 

Fokgroep Toggenburger 2020; Bestuursvoorstel JVR X JVR voor online ledenraadpleging.
Fokgroep Toggenburger; Stemformulier Fokgroep Toggenburger JVR X JVR (Word).
Fokgroep Toggenburger; Stemformulier Fokgroep Toggenburger JVR X JVR (pdf).
Lees ook het artikel van onze voorzitter over het bestuursvoorstel.

De stemperiode voor het bestuursvoorstel JVRxJVR=JVR loopt tot en met 13 november 2020.
De uitslag wordt 14 november via deze website bekend gemaakt.
Breng svp. tijdig uw stem uit!

7 november 2020:
Het bestuur wil diegene die nog niet gestemd hebben er aan herinneren om uiterlijk 13 november 2020
hun stem per mail of post uit te brengen over het bestuursvoorstel JVRxJVR=JVR.
Laat uw stem niet verloren gaan!

8 november 2020: Toggenburger geitlammeren geboren in 2020.
Toggenburger bokken geboren in 2020 of eerder per 8 november 2020; alfabetisch.
Toggenburger bokken geboren in 2020 of eerder per 8 november 2020; op leeftijd.
Grafiek totaal aantal Toggenburger lammeren tussen 1-1 en 8-11 2020.
KS, Bokmoeder, Bokmoeder B per 10 november 2020

14 november 2020: Uitslag van de stemming over bestuursvoorstel JVRxJVR=JVR
De NOG leden met één of meer Toggenburger dieren op hun stallijst bij ZooEasy hebben 20 oktober via mail of per post het verzoek ontvangen om hun mening via een stem te geven over het voorstel JVRXJVR=JVR.
Dit voorstel is voortgekomen uit:

 • Het (te) hoge inteeltpercentage binnen het Toggenburger ras ( per november gemiddeld 8,91 % voor de gehele Toggenburger populatie, die 959 dieren omvat).
 • Om te voldoen aan de richtlijnen voor het behouden van de Europese Erkenning.
 • Om te voldoen aan de richtlijnen van de Stichting Zeldzame Huisdierenrassen waarbij de Landelijke Fokgroep Toggenburger geiten is aangesloten.

Het bestuur van de Fokgroep heeft het volgende voorstel JVRxJVR=JVR uitgewerkt en aan de leden voorgelegd met het verzoek hun mening te geven in de vorm van een VOOR-, TEGEN- of NEUTRALE stem ( 1 stem per lidnummer).
137 Toggenburger geitenfokkers hebben deze uitnodiging ontvangen, daarvan er totaal 46 hun stem hebben uitgebracht:
39 stemmen VOOR, 6 TEGEN en 1 NEUTRAAL.
We kunnen concluderen dat 1/3 van de aangeschreven geitenfokkers hun stem hebben uitgebracht en dat dit voorstel met ruime meerderheid is aangenomen.
Vervolgens zullen wij het NOG bestuur verzoeken om bij de volgende Algemene Ledenvergadering dit besluit te bekrachtigen en het gaat per 01-01-2021 in werking.

JVR x JVR =JVR in het kort:

 • Volbloed Toggenburger x volbloed Toggenburger = volbloed Toggenburger.
 • De dieren geboren op of na 01-01-2021 uit de paring van JVRxJVR worden JVR.
 • De dieren met geregistreerde afstamming (GA dieren) geboren en geregistreerd in de periode vóór 01-01-2021 blijven onveranderd GA.
 • Stamboekopname van bokken en geiten is niet meer vereist.
 • Stamboekopname blijft bestaan en is zelfs zeer gewenst voor zowel vrouwelijke als mannelijke (ouder)dieren.
 • De mannelijke nakomelingen van nog niet in het stamboek opgenomen moederdieren ( dus niet afkomstig van een bokmoeder A of -B) mogen ingezet worden voor de fokkerij.
 • De predicaten KS, Bokmoeder A- en B blijven bestaan.
 • De predicaten Keurstamboek en Bokmoeder worden na fiattering van de melklijsten door de NOG toegekend. Het predicaat Bokmoeder B door het Bestuur Fokgroep.
 • De certificaten Modelgeit en Modelbok blijven bestaan.
 • Verruiming van de genetische spreiding van de Toggenburger populatie wordt na de aanpassing van het fokreglement hierdoor bewerkstelligd. 
 • EU erkenning blijft behouden en deze aanpassing is in lijn met de doelstelling van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen.

Grafiek over uitslag stemming JVRxJVR=JVR; november 2020.

17 november 2020: AVK=Ahnen Verlust-Koeffizient, oftewel het voorouderschapsverlies. 
100% betekent in 5 generaties geen dubbele dieren.
5 generaties omvat 62 voorouders.
Het AVK van gemiddeld 79,65 % betekent dat er op die 62 voorouderplekken 49 unieke dieren aanwezig zijn, dit is berekend met de gegevens van de 959 levende Toggenburger dieren die op 16 november 2020 bekend zijn in het stamboekprogramma ZooEasy. 
Het gemiddelde AVK is uitgerekend met alle gegevens van de dieren per Toggenburger fokkers/houders, er zijn uitschieters van 56,45% tot 100 %.
Ook voor de verenigingen is dit percentage uitgerekend en het gemiddelde AVK kent uitersten tussen 75,66% en 90,32.

Inteelt coëfficiënt (F)
Inteelt coëfficiënt is het % DNA binnen één dier dat afstamt van gemeenschappelijke voorouders. Deze loopt van 0 tot 100%.
Van de 959 levende in het stamboekprogramma bekende Toggenburger dieren is het gemiddelde inteelt coëfficiënt  8,91% met uitschieters tussen 24,30% en 0,00%. Ook nu zijn met alle gegevens van de dieren per Toggenburger geitenfokkers/houders de uitslagen bekend. 
Per vereniging is het gemiddelde inteelt coëfficiënt berekend en de uitersten liggen tussen 11,77% en 6,34%. 
De gegevens zijn aangeleverd door Th. v.d. Meer.

Aantal dieren en gemiddeld inteelt coëfficiënt per fokker.
Aantal dieren en gemiddelde AVK waarde per fokker.

Grafiek totaal aantal geregistreerde lammeren 1 januari -22 november 2020.

grafiek_aantal_lammeren_1_januari_-22_november_2020[1]
DRAAGTIJD KALENDER GEITEN ingesteld op 150 dagen.

Eigenaarsgroepen_2019_11_groepen[1]
Foto©  Putten 2019. Landelijke CW-geitenkeuring.