Categorie: Archief

Archief

b142 Kringkeuring 15 augustus 2009
Kringkeuring 15 augustus 2009. Eigenaarsgroepen.

Uitnodiging ledenvergadering 9 november 2019.


In memoriam: Gepassioneerd geitenman Jan van Burgsteden

Op 29 december 2019 is Jan van Burgsteden op 83 jarige leeftijd overleden.
Jan zijn hele leven heeft feitelijk in het teken van geiten gestaan, zowel als topfokker van Toggenburger geiten als ook als spinfunctionaris binnen de NOG. Sinds 1967 heeft Jan met zijn vrouw Rika in “De Voorpost” in Eesveen gewoond en sinds 1963 al behept met “het geitenvirus”, totaal ruim 57 jaar!
Vanaf 1972 was hij, tot de opheffing van de provinciale bonden, verantwoordelijk voor de stamboekadministratie van de Overijsselse Bond en later ook van de Bonden van Drenthe, Gelderland, Noord- en Zuid Holland.
Van 1982 tot 2004 was Jan landelijk stamboekadministrateur van de NOG en als zodanig feitelijk “ een wandelende almanak” voor geiten fokkend Nederland. Hij kende van tientallen fokfamilies de afstamming in vaak een 10-tal generaties of nog meer!
Logisch dat daardoor in de hoogtijdagen van de NOG in de 80’er jaren van de vorige eeuw bij Jan en Rika de telefoon van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat “ roodgloeiend” stond met vragen m.b.t. de fokkerij, Jan genoot ervan!
Voor alle verdiensten voor de NOG is Jan erelid geworden en op 29 april 1998 geridderd voor alle werk voor de geitenfokkerij in Nederland. Ook als keurmeester en stamboekinspecteur is Jan “ vanaf het eerste uur” actief geweest. Met zijn karaktervolle persoonlijkheid en uitgesproken visie heeft hij voor alle rassen en het Toggenburger ras in het bijzonder honderden opnames verzorgd! De resultaten werden altijd in heel heldere bewoordingen gedeeld met de fokkers.
Niet onvermeld mag blijven de verdiensten die hij heeft gehad voor de Toggenburger geitenfokkerij, het geitenras dat Jan het meest dierbaar was.
Vanaf de oprichting van de fokcommissies was hij toegewijd adviseur van deze fokcommissie waar hij ook tientallen jaren “ het bokken- en bokmoederboek” voor heeft verzorgd met een duidelijke herkenbare “ van Burgsteden uitstraling”.
Tot slot is het belangrijk de fokkerij prestaties m.b.t. Toggenburger geiten van Jan van Burgsteden te noemen. Gedurende zijn hele leven heeft hij vast gehouden aan “zijn true type”  met de nadruk op robuustheid met behoud van voldoende melkopdruk.
Door hem gefokte bokken die een grote invloed op de fokkerij hebben gehad zijn bijvoorbeeld Nivard die met name tot wasdom is gekomen in de fokkerij van wijlen Jan Lanting en bot en robuustheid gebracht heeft en Albert ontsproten aan de roemruchte fokkerij van wijlen mevrouw Klaassens in Gieten.
Een van de laatste topgeiten van Jan was de geit Filiz, een modelgeit opgenomen met 93 punten, en verantwoordelijk voor een heel eigen foklijn.
“De Voorpost”,  de stal van Jan van Burgsteden, is sinds 2012 het eerste fokcentrum van Nederlandse Toggenburgers dat erkend is door de Stichting Zeldzame Huisdierrassen.

Namens de NOG en de fokgroep Toggenburger in het bijzonder wil ik Jan danken voor alles wat hij “ voor geitenfokkend  Nederland” gedaan heeft.

Doede de Jong,
Voorzitter fokcommissie Toggenburger.

Toggenburger KS, Bokmoeder en Bokmoeder B.

Toggenburger bokken geboren in 2019 of eerder alfabetisch.
Toggenburger bokken geboren in 2019 of eerder op leeftijd.
Toggenburger boklammeren geboren 2020.
Toggenburger geitenlammeren geboren in 2020.
Toggenburger huidige Modelgeiten 2020.
Toggenburger alle Modelgeiten vanaf invoering certificaat tot 2020.
Toggenburger Modelbokken 2020. 
Toggenburger geiten geboren in 2019.
Toggenburger geiten geboren in 2018.
Toggenburger geiten geboren in 2017.
Toggenburger geiten geboren in 2016.
Toggenburger geiten geboren in 2015.
Toggenburger geiten geboren in 2014.
Toggenburger geiten geboren in 2013.
Toggenburger geiten geboren in 2012.
Toggenburger geiten geboren in 2011.
Toggenburger geiten geboren in 2010.
Toggenburger geiten geboren in 2009.
Toggenburger geiten geboren in 2008 en 2007.
Fokgroep Toggenburger geiten: Grafiek met gegevens per 1 mei 2020.

Het bestuur van de Fokgroep heeft het volgende voorstel JVRxJVR=JVR uitgewerkt en aan de leden voorgelegd met het verzoek hun mening te geven in de vorm van een VOOR-, TEGEN- of NEUTRALE stem ( 1 stem per lidnummer).
137 Toggenburger geitenfokkers hebben deze uitnodiging ontvangen, daarvan er totaal 46 hun stem hebben uitgebracht:
39 stemmen VOOR, 6 TEGEN en 1 NEUTRAAL.
We kunnen concluderen dat 1/3 van de aangeschreven geitenfokkers hun stem hebben uitgebracht en dat dit voorstel met ruime meerderheid is aangenomen.
Vervolgens zullen wij het NOG bestuur verzoeken om bij de volgende Algemene Ledenvergadering dit besluit te bekrachtigen en het gaat per 01-01-2021 in werking.

Alle aanmeldingen voor de stamboekopnamen tijdens de huiskeuringen, die deze zomer zullen worden uitgevoerd, zijn ontvangen. Het bestuur van de Fokgroep Toggenburger is uitermate verrast over het grote aantal aanmeldingen.
41 fokkers( allen NOG leden) hebben 239 dieren -onderverdeeld in geiten, boklammeren en volwassen bokken- aangemeld.
Nu zullen de inspecteursduo’s worden uitgenodigd en de routes worden uitgestippeld.
De inspecteurs worden voor de uitdaging gesteld om de stamboekopnamen deze zomer uit te voeren.
Meer informatie hierover volgt.
 • 1 juni 2021:
 

4 juni 2021:
Geweldig nieuws. NOG heeft van de RVO bericht ontvangen dat de erkenning voor Fokgroep Toggenburger opnieuw is verleend. Voor alle vijf de NOG-rassen zullen de erkenningen gehandhaafd blijven.

19 juni 2021: Het NOG-bestuur onderzoekt de mogelijkheid om op zaterdag 11 september 2021 in Jubbega een landelijke NCW-keuring te organiseren.
De noordelijke bonden hebben laten weten dat zij tot hun spijt, vanwege de coronamaatregelen, niet in staat zijn om dat te doen.
Voor het houden van een goede keuring is het wenselijk dat er tenminste 60 dieren aanwezig zijn.
Daarom doet het bestuur hierbij een oproep aan alle NCW-houders om vóór 1 juli a.s. kenbaar te maken met hoeveel dieren zij aan deze keuring willen deelnemen.
De opgave kan worden verstuurd naar Engel Kupers via Engelkupers@gmail.com.
Na 1 juli zal het bestuur zo snel mogelijk bekend maken of de keuring doorgang kan vinden.

26 juni 2021: In mei heeft de Fokgroep Toggenburger een bericht verstuurd aan de leden betreffende stamboekopname 2021.

Met daarbij een opgaveformulier voor het aanmelden voor stamboekopname.
De stamboekopname gaat dan in principe aan huis bij de aanmelder plaats vinden. Een groot aantal leden hebben zich hiervoor aangemeld. Heel positief en goed voor de fokkerij!
Door het grote aantal opgaven en de spreiding over het hele land vergt het nogal wat organisatie en vooral veel tijd om de stamboekopnamen rond te kunnen krijgen.
Besloten is om in juli en augustus de opnamen uit te voeren en daarbij veel vrijheid te geven aan de inspecteurs om de adressen in te plannen wanneer het hen schikt. En ook de mogelijkheid te kunnen bieden om slim samen te werken met andere fokgroepen zodat de inzet van het aantal inspecteurs zo goed mogelijk wordt benut.
Er wordt behoorlijk wat gevraagd van de inspecteurs in deze periode!
Waar staan we nu?
Doordat er veel opgaven waren zijn een aantal inspecteurs al in juni begonnen.
Een aantal van u heeft dus al bezoek van inspecteurs gehad en een groot aantal moet nog even afwachten wanneer een stamboekinspecteur zelf contact met u opneemt.

Toggenburger geitlammeren geboren in 2021 per 8-8-2021.
Toggenburger JVR en S boklammeren geboren in 2021 per 8-8-2021.
Toggenburger S boklammeren geboren in 2021 met gegevens bovenbalk per 8-8-2021.
Toggenburger S en Modelbokken geboren in 2021 met gegevens bovenbalk per 8-8-2021.

 • 28 augustus 2021 Putten en 11 september Jubbega 2021:

Catalogus NCW-nationale geitenkeuring met uitslagen Jubbega 11 september 2021.

 • 17 september 2021: NIET VERGETEN!!!
  De modelgeiten en -bokken vormen samen de top van de Nederlandse Toggenburger fokkerij, waardoor men kan zeggen dat de dieren letterlijk en figuurlijk model staan voor het Toggenburger ras.
  Alle stamboekgeiten en -bokken die met 90 of meer punten voor algemeen voorkomen zijn opgenomen komen in aanmerking en worden aan de bestaande lijst van modeldieren toegevoegd.
  Eigenaren van nieuwe modeldieren kunnen hiervoor een certificaat krijgen, mits zij dit vóór 1 oktober 2021 aanvragen bij het bestuur van de fokgroep ( een kopie van het laatste keuringsrapport meesturen en een goede foto van de geit/bok die dit jaar is gemaakt aanleveren).

Eisen Bokmoeder B:
Exterieur:
Algemeen Voorkomen ≥ 87 punten
Type ≥ 85 punten
Ontwikkeling ≥ 85 punten
Benen ≥ 85 punten
Uier ≥ 85 punten.
Afstamming: Twee generaties ( moeder en grootmoeder) stamboekwaardig.
Moeder en grootmoeder dienen in het bezit te zijn van een geldig keuringsrapport.

Eigenaren van een nieuwe bokmoeder B kunnen dit vóór 1 oktober 2021 bij het bestuur van de fokgroep aanvragen ( een kopie van het laatste keuringsrapport meesturen), waarna het predicaat na goedkeuring wordt verleend.
De aanvragen kunt u opsturen naar het secretariaat:  akoekkoek@home.nl

 • 29-09-2021: Vergeten de eigenaren van de nieuwe Modeldieren en van de nieuwe Bokmoeders B niet om hun aanvragen voor 1 oktober in te sturen naar het secretariaat??
 • 10 oktober 2021: Toggenburger bokken JVR, S, Modelbok per 10-10-2021.
 • 23 oktober 2021: Zaterdag 13 november 2021 hoopt Fokgroep Toggenburger de jaarlijkse ledenvergadering te houden in Zaal Zwanikken, Eperweg 63 te Oene waarvoor het bestuur u van harte uitnodigt.
  De vergadering begint om 10.00 uur, de zaal is geopend vanaf 09.30 uur.

Aan de orde komt de omschrijving van de hoogtemaat bij de volwassen bokken. We willen met elkaar overleggen om de ‘minimale hoogtemaat’ te wijzigen in ‘gewenste hoogtemaat’ en dit aanpassen in het fokreglement.

Het gemiddelde inteeltcoëfficiënt over 1030 in ZooEasy aanwezige Toggenburger dieren is begin september 2021 8,78%.
Willen we inteelt bij de Nederlandse Toggenburger terugdringen en bloedverversing bereiken door de inzet van British Toggenburger dieren? Wat zijn dan de consequenties? Willen we toegeven op de kenmerkende raseigenschappen van het Nederlandse Toggenburger ras?

Voorts stellen we voor om meer uniformiteit te bereiken bij Modeldieren.
De modelgeiten en -bokken vormen samen de top van de Nederlandse Toggenburger fokkerij, waardoor men kan zeggen dat deze dieren model staan voor het Toggenburger ras.
Alle stamboekgeiten en -bokken die met 90 of meer punten voor algemeen voorkomen zijn opgenomen komen in aanmerking en worden aan de bestaande lijst van Modeldieren toegevoegd. We willen deze uniformiteit in de toekomst realiseren door Modeldieren te laten keuren in aanwezigheid van de rasspecialist.

Vanaf 01-01-2021 is JVRxJVR=JVR in werking getreden. Hebben we al praktijkervaringen?

Gaan we verder met het aanbieden en het uitvoeren van huiskeuringen?
Huiskeuringen zouden tegen betaling van € 50,00 volgens de eisen van de NOG
(die in 2021 gelden) bij u thuis uitgevoerd kunnen worden.
Of promoten we juist de stamboekopnamen tijdens fysieke keuringen waar het dan gratis is?

We ontmoeten u graag tijdens de algemene ledenvergadering van de Fokgroep.
U ontvangt een uitnodiging van het bestuur wanneer uw e-mailadres bij het secretariaat bekend is.
Ook wordt de uitnodiging met de agenda op de website geplaatst.

HET BESTUUR VAN DE FOKGROEP TOGGENBURGER HEEFT, NA DE PERSCONFERENTIE, HET BESLUIT GENOMEN OM DE LEDENVERGADERING VAN ZATERDAG 13 NOVEMBER 2021 AF TE GELASTEN.

Toggenburger modelgeiten per 14 november 2021.

Nogmaals: Vergeet niet om uw stallijst te controleren.
Kijk in ZooEasy zoals de gegevens nu in het stamboek bekend zijn.
Geef mutaties zoals verkoop of overlijden tijdig door aan de betreffende stamboeksecretaris.

 • 1 januari 2022: Gezond en gelukkig 2022.

Toggenburger bokken.
Toggenburger geiten geboren in 2021.
Toggenburger geiten geboren in 2020.
Toggenburger geiten geboren in 2019.
Toggenburger geiten geboren in 2018.
Toggenburger geiten geboren in 2017.
Toggenburger geiten geboren in 2016.
Toggenburger geiten geboren in 2015.
Toggenburger geiten geboren in 2014.
Toggenburger geiten geboren in 2013.
Toggenburger geiten geboren in 2012.
Toggenburger geiten geboren in 2011.
Toggenburger geiten geboren in 2010, 2009, 2008, 2007, 2005.
Toggenburger geiten met scrapie genotypering.
Totaal aantal Toggenburger dieren per 1-1-22
Totaal aantal geregistreerde NOG dieren (alle rassen) per 2-1-22

 • 28 januari 2022: 
  Inteelt coëfficiënt
  Inteelt coëfficiënt is het % DNA binnen één dier dat afstamt van gemeenschappelijke voorouders.
  Deze loopt van 0 tot 100%. Van de 828 levende in het stamboekprogramma per 1 januari 2022 bekende Toggenburger dieren is het gemiddelde inteelt coëfficiënt 8,88%. ( 8,62% per 01-01-2021) Inteelt.

AVK = Ahnen Verlust-Koeffizient, oftewel het voorouderschapsverlies 
100% betekent in 5 generaties geen dubbele dieren. 5 generaties omvat 62 voorouders.
Het AVK van gemiddeld 80,47% betekent dat er op die 62 voorouderplekken 50 unieke dieren aanwezig zijn, dit is berekend met de gegevens van de 828 levende Toggenburger dieren die op 1 januari 2022 bekend zijn in het stamboekprogramma ZooEasy
80% per 01-01-2021).

Inteelt toename Toggenburger populatie:

Schermafbeelding 2022-01-29 095102

 • 12 februari 2022: De eerste 20  Toggenburger lammeren geboren in seizoen 2022, waarvan we er al sommige van de foto’s kennen, zijn al aangemeld bij ZooEasy.
 • 17 februari 2022: De Landelijke Fokgroep Toggenburger Geiten heeft het voornemen om, nu de algemene ledenvergadering in november 2021 niet is doorgegaan, de studiedag op zaterdag 28 mei 2022 te combineren met de algemene ledenvergadering.
  Het plan is om ’s morgens enkele belangrijke agendapunten van de ledenvergadering te behandelen en het programma na de lunch met het praktijkgedeelte, waarbij dieren aanwezig zullen zijn, voort te zetten.
  Agendapunten die aan de orde zullen komen zijn:
 • De eis voor de hoogtemaat van ≥ 1 jaar bokken aanpassen van minimum naar gewenst.
 • Het beperken of verminderen van inteelt bij ons ras.
 • Het gebruik van British Toggenburger dieren.
 • Het gebruik maken van vergeten bloedlijnen.
 • Fokkerij 2022.

Nadere informatie over deze studiedag volgt en wordt naar de ons bekende e-mailadressen gestuurd en op de website http://www.toggenburger.nl geplaatst.

Geboorte melden: Na de geboorte van de lammeren moet het geboortebericht binnen twee weken volledig en duidelijk ingevuld  worden aangeleverd bij de stamboeksecretaris.

 • 1 maart 2022: Toggenburger bokken per 1 maart 2022 met veel gegevens (op leeftijd en alfabetisch).
  en Toggenburger geiten per 1 maart 2022 met veel gegevens (op leeftijd)
  en Toggenburger geiten per 1 maart 2022 met veel gegevens en op alfabetische volgorde.
 • 16 maart 2022: De eerste 70 Toggenburger lammeren die al per 16 maart 2022 bij ZooEasy zijn aangemeld.
 • 30 maart 2022: Er zijn nu al 95 Toggenburger lammeren die geboren zijn in 2022 aangemeld bij ZooEasy.
 • 30 maart 2022: Zijn er al Toggenburger lammeren bij u geboren en wilt u dit met ons delen?
  Stuur aub. een paar recente foto’s van de lammeren ( met de geboortedatum, het geslacht, en de naam moeder en vader) en ze worden op deze website geplaatst. U kunt ze mailen naar cjhoorweg@hetnet.nl
 • 9 april 2022: Studiedag voor Fokgroep Toggenburger op 28 mei 2022 in Heeten
  De Studiedag van Fokgroep Toggenburger zal, na 2 jaar van stilte i.v.m. COVID-19 pandemie, weer worden georganiseerd. Tijdens de laatste studiedag, in 2019, waren we te gast bij familie van Honk in Bruchem, waar we tijdens een prachtige zonnige dag op een schitterend gelegen locatie bijeen waren en onder grote publieke belangstelling in aanwezigheid van een mooie groep Toggenburger geiten het gewenste type mochten bespreken. 
 • Op 28 mei 2022 zijn we te gast bij manege Heeten, Schöpkesdijk 1, 8111 RH Heeten.
  Aanvang 10.00 uur. Aankomst en ontvangst met koffie of thee vanaf 9.30 uur.
  ’s Morgens behandelen we alsnog de agenda van de ledenvergadering die zaterdag 13 november 2021
  werd afgelast. Uitnodiging ledenvergadering Fokgroep Toggenburger op 13 november 2021.
  Bestuursvoorstel dat ter sprake zal komen is om ‘de eis hoogtemaat van bokken aan te passen van
  minimum naar gewenst’. Verder brengen we het onderwerp over ‘het beperken of verminderen van inteelt’ onder uw aandacht. De voordelen van het gebruik van het stamboekprogramma ZooEasy komen aan de orde en zal dhr. Theo van der Meer zijn visie geven over de Toggenburger fokkerij in de breedste zin.
  Tijdens het middagprogramma zal het type van de Toggenburger worden besproken aan de hand van het true-type én met de aanwezige Toggenburger dieren.

Noteer de datum alvast in uw agenda. De officiële uitnodiging volgt binnenkort.

Lunch
Zoals gebruikelijk is er in de pauze weer gelegenheid om deel te nemen aan de lunch.
De kosten hiervan zijn -inclusief enkele consumpties- € 15,– ( graag contant betalen).
Vóór 21 mei 2022 kunt u zich aanmelden om de vergadering bij te wonen en/of u gebruik wilt gaan maken van de lunch.
Aanmelden bij Andre Koekkoek. Tel. 06-23026350 of via e-mail: akoekkoek@home.nl

Programmaboekje studiedag 28 mei Heeten 2022.

Fokreglement per 28-05-2022.

Toggenburger visie op toekomst presentatie Th. v.d. Meer.

 • Zaterdag 11 juni 2022 is in en rondom het Hippisch Centrum, De Beek 125, 3852 PL Ermelo de Dag van het Schaap ook met geiten gehouden.  Dag van het Schaap
  Fokgroep Toggenburger was present met een groepje Toggenburgers en heeft meegedaan aan de rassenpresentatie. 

Foto’s van de Dag van het Schaap met geiten; 11 juni 2022.

 • 12 juni 2022:  Aan- en verkoop We willen NOG-leden in de gelegenheid stellen hun geregistreerde Toggenburger dieren via deze website te koop aan te bieden.
  Hiervoor hebben we enkele voorwaarden opgesteld:
  De advertentie blijft max. 6 weken staan.
  Bij een geslaagde aan- of verkoop de advertentie direct afmelden.
  Aanleveren van duidelijke foto’s en tekst naar: cjhoorweg@hetnet.nl
 • 19 juni 2022: Toggenburger bokken alfabetisch en chronologisch per 19 juni 2022.
  Toggenburger geitlammeren geboren in 2022 per 21 juni 2022
 • Vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag 26 juni 2022 zijn er namens de Fokgroep Toggenburger enkele Toggenburger geiten ter promotie op de Farm- en Countryfair in Aalten aanwezig geweest.
 • 10 juli 2022: 
  Toggenburger boklammeren geboren in 2022 per 10 juli 2022.
  Toggenburger geitlammeren geboren in 2022 per 10 juli 2022.
 • 31 juli 2022: Beste fokker, het bestuur van de fokcommissie Boergeit organiseert in samenwerking met Rinie Raijmakers uit Asten op zaterdag 20 augustus een fokkersdag met een interessant programma:
  1. Rondleiding over Rinie zijn melkgeitenbedrijf
  2. Presentatie van zijn groepje boergeiten en -bokken
  3. Ter plekke wordt een demonstratie gegeven van KI met diepvries sperma bij enkele boergeiten met info over de (hormonale) voorbereidingen bij geplande inseminatie (inclusief bronstsynchronisatie etc..)
  4. We gaan het programma afsluiten met een geitenhamburger van de bbq, aangeboden door Rinie. De dag start om 10:30 uur.
  Opgave kan door een app bericht aan Theo van der Meer (06-14687968) of een mailtje op dorusvandermeer1961@gmail.com
  Deze dag is voor alle fokkers interessant, ook niet Boergeitfokkers kunnen zich opgeven. We rekenen op een leuke club mensen! Tot dan!!
 • 1 augustus 2022:
  2022 Toggenburger geiten alfabetisch per 1-8-2022.

  2022 Toggenburger geiten chronologisch per 1-8-2022.

  2022 Toggenburger bokken alfabetisch per 1-8-2022.

  2022 Toggenburger bokken chronologisch per 1-8-2022

 • 29 september 2022: Vergeet niet dat “Eigenaren van nieuwe modeldieren hiervoor een certificaat kunnen krijgen, mits zij dit vóór 1 oktober van het lopende jaar bij het bestuur van de Fokgroep aanvragen ( met een duidelijke recente foto van het Modeldier en een kopie van het laatste keuringsrapport meesturen) én de regel blijft bestaan dat de eigenaar van een nieuwe bokmoeder B dit vóór 1 oktober bij het bestuur van de Fokgroep moet aanvragen, waarna het predicaat na goedkeuring wordt verleend.”
 • 6 oktober 2022: SZH: Uitleg over het paraplubestand en SZH: Formulier paraplubestand geit
  Het bestuur van de Fokgroep wil nogmaals het paraplubestand onder de aandacht van de fokkers brengen.
 • 7 oktober 2022: De ledenbijeenkomst van de Fokgroep Toggenburger zal op zaterdag 12 november 2022 worden gehouden in Dorpshuis Herxer Marke, Herxen 1, 8131 PC Wijhe. Inloop vanaf 9.30 uur. Aanvang van de bijeenkomst om 10.00 uur.
 • 9 oktober 2022: 2022 Alle Toggenburger bokken per vaderdier; 09-10-22

Alle Toggenburger geiten met veel informatie-chronologisch

Alle Toggenburger geiten met veel informatie-alfabetisch

Alle Toggenburger bokken met veel informatie-chronologisch

Alle Toggenburger bokken met veel informatie alfabetisch

 • 1 november 2022:

Inteelt coëfficiënt
Inteelt coëfficiënt is het % DNA binnen één dier dat afstamt van gemeenschappelijke voorouders.
Deze loopt van 0 tot 100%. Van de 954 levende in het stamboekprogramma per 1 november 2022 bekende Toggenburger dieren is het gemiddelde inteelt coëfficiënt 8,89%. ( Inteelt coëfficiënt 8,88% per 01-01-2022 en 8,62% per 01-01-2021) 

AVK = Ahnen Verlust-Koeffizient, oftewel het voorouderschapsverlies 
100% betekent in 5 generaties geen dubbele dieren. 5 generaties omvat 62 voorouders.
Het AVK van gemiddeld 80,42% betekent dat er op die 62 voorouderplekken 50 unieke dieren aanwezig zijn, dit is berekend met de gegevens van de 954 levende Toggenburger dieren die op 1 november 2022 bekend zijn in het stamboekprogramma ZooEasy
( AVK 80,47% per 01-01-2022 en 80% per 01-01-2021).

 • 5 november 2022: De foto’s van de nieuwe modeldieren zijn geplaatst in de albums Modelbokken en Modelgeiten.
  Alle informatie ( zowel de foto’s als de stamboekformulieren) over de nieuwe Modelbokken en de Modelgeiten zijn nu verwerkt.
 • 12 november 2022: Presentatie door voorzitter Doede de Jong bij zijn afscheid: 1995-2022.

Presentatie door Theo van der Meer: Visie op het veiligstellen van een gezonde toekomst voor het ras Nederlandse Toggenburger.

Foto’s van de ledenvergadering Toggenburger; 12 november 2022.

Alle Toggenburger bokken chronologisch per 4-12-22                 Alle Toggenburger bokken per vaderdier per 4-12-22

 

2022 Alle Toggenburger lammeren geboren in 2022 per 29-12-2022

2022 Alle Toggenburger lammeren geboren in 2022 per vaderdier per 29-12-2022.

Van de 317 geregistreerde lammeren die in 2022 zijn geboren zijn er tot nu toe 149 buiten stamboek geplaatst. Kunnen we proberen om bij verkoop de nieuwe eigenaar lid te maken van een geitenfokvereniging in zijn of haar omgeving, van de NOG en daardoor ook bij de Fokgroep Toggenburger? 

1 januari 2023: 2023 Alle geiten per 1-1-2023 alfabetisch en 2023 Alle geiten per 1-1-2023 chronologisch.

2023 Toggenburger bokken per 1-1-2023 alfabetisch en 2023 Toggenburger bokken per 1-1-2023 chronologisch.

17 januari 2023: Predicaten BMB, Modelgeiten, KS per januari 2023.

20 januari 2023: Van de gegevens van de Toggenburger dieren zijn vanuit het stamboekprogramma ZooEasy grafieken-2022-toggenburger gemaakt.

Foto’s van de bokkenkeuring in Jubbega op zaterdag 13 augustus 2022 fotograaf Diana Ponne en catalogus bokkenkeuring 13 augustus 2022.

25 januari 2023: Bij Jaarverslagen is het jaarverslag 2022 toegevoegd.

26 februari 2023Toggenburger lammeren geboren in 2023 per 26-2-23.

Toggenburger lammeren geboren in 2023 per vaderdier per 26-2-23.

28 februari 2023: Nieuwe categorie aangemaakt 2023 Fotoalbum van Toggenburger lammeren. Foto’s van in dit jaar geboren Toggenburger lammeren ( zonder personen op de foto) mogen ingestuurd worden.

2 maart 2023: Alle Toggenburger bokken -alfabetisch- per 1 maart 2023 met veel gegevens.

Alle Toggenburger bokken -chronologisch- per 1 maart 2023 met veel gegevens.

Alle Toggenburger BOKKEN -per inteelt coëfficiënt– per 1 maart 2023 met veel gegevens.

Alle Toggenburger geiten -alfabetisch- per 1 maart 2023 met veel gegevens.

Alle Toggenburger geiten -chronologisch- per 1 maart 2023 met veel gegevens.

Alle Toggenburger geiten -per vaderdier- per 1 maart 2023 met veel gegevens.

Alle Toggenburger GEITEN -per inteelt coëfficiënt– per 1 maart 2023 met veel gegevens.

Inteelt coëfficiënt (F)
Inteelt coëfficiënt is het % DNA binnen één dier dat afstamt van gemeenschappelijke voorouders. Deze loopt van 0 tot 100%.
Van de 866 levende in het stamboekprogramma bekende Toggenburger dieren is per 1 maart 2023 het gemiddelde inteelt coëfficiënt 8,88 %.

9 maart 2023: We houden geregistreerde geiten en bokken. Soms is er door omstandigheden -waar we geen invloed op hebben- geen gelegenheid om aan keuringen deel te nemen en daar de dieren op laten nemen in het stamboek. Om die reden zijn er huiskeuringen in het leven geroepen. Wanneer we absoluut geen keuring kunnen bezoeken waar inspecteurs aanwezig zijn voor stamboekinspectie geven we de voorkeur om een huiskeuring te laten uitvoeren. Richtlijn van de NOG is dat de huiskeuringen pas na de nationale CW-geitenkeuring ( na 9 september) mogen plaatsvinden. We vragen nu uw mening.

Huiskeuringen. Wanneer is het meeste geschikte tijdstip om huiskeuringen uit te voeren? Het meest geschikte tijdstip daarvoor is:
•Na de nationale geitenkeuring, die dit jaar op 9 september wordt gehouden.
•Al vanaf 1 augustus zodat de geiten nog volop lacterend zijn of het dekseizoen van de bokken nog niet is begonnen.
•De Fokcommissies mogen dit zelf beslissen.
Other:
 

12 maart 2023: Geboorte melden
Na de geboorte van de lammeren moet het geboortebericht binnen twee weken volledig en duidelijk ingevuld  worden aangeleverd bij de stamboeksecretaris.

 

 • kijk voor nieuwer nieuws bij Nieuws.